Chủ nhà Hàn Quốc về nước chuyển nhượng sang tên cho khách hàng Việt căn 3PN 1K 2VS tại Golmark City

🍁𝑪𝒉𝒖̉ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝑯𝒂̀𝒏 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒆𝒎 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒏𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒆̂𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒄𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ 𝒕𝒂̣𝒊 𝑹𝒖𝒃𝒚 1 𝑮𝒐𝒍𝒅𝒎𝒂𝒓𝒌 𝑪𝒊𝒕𝒚 136 𝑯𝒐̂̀ 𝑻𝒖̀𝒏𝒈 𝑴𝒂̣̂𝒖   🌱...